“İslam peyğəmbərinin (s) təsir dairəsi”

Peyğəmbərlərin vəzifəsi ilahi əmrləri dəyişmədən insanlara çatdırmaqdır. Onların vəzifələrini yerinə yetirərkən fəaliyyət göstərdikləri konkret sahə və bölgə var.

Peyğəmbərimiz (s) insanları elm və bəsirətlə Allaha ibadət etməyə və yaxşı işlər görməyə dəvət edir. “(Ya Rəsulum!) İnsanları hikmətlə (Quranla, tutarlı dəlillərlə), gözəl öyüd-nəsihət (moizə) ilə Rəbbinin yoluna (islama) dəvət et” (Nəhl, 125).

O, dinin əmrlərini ilk dəfə özü əməl etməklə həyata keçirmiş və İlahi əmrlərin ilk nümayəndəsi olmuşdur. “Libasını pak et” (Müddəsir, 4).

O, Allahın əmri ilə əvvəlcə zövcələrini, sonra qızlarını tərbiyə edib, onlara risaləti təbliğ edib. “Ya Peyğəmbər! Zövcələrinə, qızlarına və möminlərin övrətlərinə de ki, (evdən çıxdıqda cariyələrə oxşamasınlar deyə, bədənlərini başdan-ayağa gizlədən) örtüklərini örtsünlər. Bu onların tanınması (cariyə deyil, azad qadın olduqlarının bilinməsi) və onlara əziyyət verilməməsi üçün daha münasibdir. Allah bağışlayandır, rəhm edəndir!” (Əhzab, 59).

Sonra ona yaxın qohumlarını doğru yola yönəltmək tapşırılır. “Yaxın qohumlarını da qorxut!” (Ənam, 92).

Daha sonra ona Məkkə və ətrafdakıları Allaha hidayət və ibadət etməyə dəvət etmək tapşırıldı. “Bu (Quran) da mübarək (xeyir-bərəkəti daim, faydası çox), özündən əvvəlkiləri təsdiq edən bir kitabdır ki, onu sənə Məkkə əhlini və ətrafındakı insanları (Allahın əzabı ilə) qorxutmaq üçün nazil etmişik. Axirətə iman gətirənlər ona da iman gətirər, namazlarını da qoruyub saxlayarlar (vaxtlı-vaxtında qılarlar)“ (Ənam, 92).

İnsan dünyasını doğru yola dəvət edir. “Biz səni bütün insanlara müjdə verən və qorxudan olaraq göndərdik” (Səba, 28).

| Möhsin Qəraəti tərəfindən yazılmış “Əqidə prinsipləri (Nübüvvət)” kitabından götürülmüşdür.